Contact

Dr. Jim Samuels
Email: DrJim@HumanGPS.org

Phone: 949-395-9560

Dr. Jim Samuels
PO Box 1321
Laguna Beach, CA 92652